Home »

HELOA Wales partnership with Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The HELOA Wales group are excited to announce the signing of a partnership agreement with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol. The Coleg works with universities in Wales to ensure there are study opportunities and support in place for students studying through the medium of Welsh and promotes the benefits of choosing Welsh language provision. This agreement will help to grow and develop information and best practice sharing between HELOA and the Coleg and will further enhance IAG support for students to study part or all of their higher education degree through the medium of Welsh.  This is the first group partnership agreement signed in 2023 and is a really exciting step forwards in terms of partnerships strategically at both a group and at a national level.

Mae grŵp HELOA Cymru yn gyffrous i gyhoeddi ei bod wedi arwyddo cytundeb partneriaeth gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Coleg yn gweithio gyda phrifysgolion Cymru i sicrhau bod cyfleoedd astudio a chefnogaeth ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn hyrwyddo manteision dewis darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd y cytundeb hwn yn helpu i dyfu a datblygu rhannu gwybodaeth ac arfer gorau rhwng HELOA a’r Coleg a bydd yn ehangu cefnogaeth Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad i fyfyrwyr astudio rhan neu’r cyfan o’u gradd addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma’r cytundeb partneriaeth grŵp cyntaf a lofnodwyd yn 2023 ac mae’n gam cyffrous iawn ymlaen o ran partneriaethau strategol ar lefel grŵp ac ar lefel genedlaethol.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *