Home » Wales | Cymru

Wales | Cymru

Welcome to The HELOA Wales Group!

Croeso i Grŵp HELOA Cymru!

The Wales Group consists of staff from all 9 Welsh higher education institutions and our members work across a wide range of roles within the sector. We are an active group who work in close collaboration through training and networking to offer timely and balanced information, advice and guidance to prospective higher education students, their families, and schools and colleges. 

As well as holding a biennial HELOA Wales Training event, our meetings always include workshops which in the past have included input from Student Finance, UCAS, WJEC and colleagues from across the HELOA regions. 

We love to hear from our members so please feel free to get in touch with us with any questions, comments or queries!

 

Mae Grŵp Cymru yn cynnwys staff o bob un o’r 9 sefydliad addysg uwch yng Nghymru ac mae ein haelodau’n gweithio ar draws ystod eang o swyddi o fewn y sector. Rydym yn grŵp gweithgar sy’n cydweithio’n agos trwy hyfforddiant a rhwydweithio i gynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad amserol a chytbwys i ddarpar fyfyrwyr addysg uwch, eu teuluoedd, ac ysgolion a cholegau.

Yn ogystal â chynnal digwyddiad Hyfforddiant HELOA Cymru bob dwy flynedd, mae ein cyfarfodydd bob amser yn cynnwys gweithdai sydd yn y gorffennol wedi cynnwys mewnbwn gan Gyllid Myfyrwyr, UCAS, CBAC a chydweithwyr o’r rhanbarthau HELOA. 

Rydym wrth ein bodd yn clywed gan ein haelodau felly mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau, sylwadau neu ymholiadau!

Contact Us/ Cysylltwch â Ni: Wales@heloa.ac.uk 

Photo of the HELOA Wales group

Upcoming Events/ Digwyddiadau i ddod

Friday, 13th September / Dydd Gwener, 13 Medi
 
Wednesday, 11th December / Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 

Who we are: Committee/ Pwy ydym ni: Pwyllgor

Who we are: Members/ Pwy ydym ni: Aleodau

cardiff-met-logo