Home » Wales | Cymru

Wales | Cymru

HELOA Wales is a professional association consisting of staff from all 9 Welsh higher education institutions, covering North, Mid and South Wales.  Our members work across a wide range of functions – schools and colleges liaison, student recruitment, widening participation, marketing, and student services.

We work in collaboration to offer timely and balanced information, advice and guidance to prospective higher education students, their families, and schools & colleges.

There are other higher education institutions located in Wales who are not listed here as they are not HELOA members. For full details of all HE providers in the region please see the UCAS website.

Cymdeithas broffesiynol yw HELOA Cymru sydd ag ynddi aelodau o bob un o 9 sefydliad addysg uwch Cymru. Lleolir y sefydliadau hyn ar draws Gogledd, Canolbarth a De Cymru. Mae gennym aelodau o sawl maes gwahanol – cyswllt ysgolion a cholegau, recriwtio myfyrwyr, ehangu mynediad, marchnata, a gwasanaethau myfyrwyr.

Rydym yn cydweithio i ddarparu gwybodaeth amserol a chytbwys, cyngor ac arweiniad i ddarpar fyfyrwyr addysg uwch, eu teuluoedd, ac i ysgolion a cholegau.

Lleolir sefydliadau addysg uwch eraill yng Nghymru na restrir yma gan nad ydynt yn aelodau HELOA. Am fanylion llawn holl ddarparwyr addysg uwch y rhanbarth, ewch i wefan UCAS.