Home » News and Events | Newyddion a Digwyddiadau

News and Events | Newyddion a Digwyddiadau

HELOA Wales Conference / Cynhadledd HELOA Cymru

The HELOA Wales Conference was held on 17 and 18 May 2017. The next conference will be held in 2019. For more information, contact Luned George – l.george@uwtsd.ac.uk

Cynhaliwyd Cynhadledd HELOA Cymru ar 17 ac 18 May 2017. Cynhelir y gynhadledd nesa’ ym Mai 2019. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Luned George – l.george@uwtsd.ac.uk

For Students / Digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr

There are four regional Higher Education Conventions (run in conjunction with UCAS) held in Wales, offering students the opportunity to meet with representatives from universities across the country:

Cynhelir pedair Cynhadledd Addysg Uwch ranbarthol (ar y cyd â UCAS) yng Nghymru, sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr gwrdd â chynrychiolwyr o brifysgolion ledled Cymru:

Cardiff / Caerdydd
NIAC, Cardiff Metropolitan University

NIAC, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

NE Wales / Gogledd-ddwyrain Cymru
Plas Coch Sports Centre, Wrexham Glyndŵr University

Canolfan Chwaraeon Plas Coch, Prifysgol Wrecsam Glyndŵr

West Wales / Gorllewin Cymru
University of Wales, Trinity Saint David (Carmarthen Campus)

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (Campws Caerfyrddin)

NW Wales / Gogledd-orllewin Cymru
Bangor University

Prifysgol Bangor

The HELOA Wales group members attend UCAS conventions throughout the UK. For further information as to who is exhibiting where, please go to www.ucas.com/ucas/events-exhibitions

HELOA Wales has a separate stand at certain conventions, offering advice and guidance on higher education opportunities available in Wales. Details about when and where you can expect to see the Study in Wales stand will be detailed here in due course.

Mae aelodau HELOA Cymru yn mynychu cynadleddau UCAS ledled y DU. Am wybodaeth bellach am y sefydliadau sy’n arddangos ym mhob digwyddiad, ewch i www.ucas.com/ucas/events-exhibitions

Mae gan HELOA Cymru stondin ar wahân mewn cynadleddau penodol, ac yn cynnig cyngor ac arweiniad ar gyfleoedd addysg uwch sydd ar gael yng Nghymru. Bydd manylion pellach am le a phryd gallwch ddisgwyl gweld stondin Astudio yng Nghymru yn cael eu nodi yma cyn bo hir.

Institution Events / Digwyddiadau Sefydliadau Unigol

Please use the UniTasterDays portal to find events hosted by institutions in Wales.

Defnyddiwch borthol UniTasterDays i ddod o hyd i ddigwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau yng Nghymru.
Powered ByUniTasterDays.com