Home » Committee | Pwyllgor

Committee | Pwyllgor

Group Chair / Cadeirydd y Grŵp

Andy Jackson, University of South Wales / Prifysgol De Cymru
Email / Ebost: Andrew.jackson1@southwales.ac.uk
Phone: 01443 654 405

Andy has worked in Higher Education since 2011 and has been a member of HELOA since 2016. He graduated from the University of Leicester in 2005 and returned there in 2011 joining the Career Development Service working on events and employer engagement. In 2016 he joined the University of Bristol leading the Undergraduate Recruitment Events Team and became the lead HELOA contact for the University. In early 2020 he joined the University of South Wales as Recruitment Events Manager, leading on the delivery of both UG and PG events. He was elected HELOA Wales Chair taking up the post in January 2021.

Mae Andy wedi gweithio ym maes Addysg Uwch ers 2011 ac wedi bod yn aelod o HELOA ers 2016. Graddiodd o Brifysgol Caerlŷr yn 2005 a dychwelodd yno yn 2011 gan ymuno â’r Gwasanaeth Datblygu Gyrfaoedd gan weithio ar ddigwyddiadau ac ymgysylltu â chyflogwyr. Yn 2016 ymunodd â Phrifysgol Bryste yn arwain y Tîm Digwyddiadau Recriwtio Israddedigion a daeth yn brif gyswllt HELOA i’r Brifysgol. Yn gynnar yn 2020 ymunodd â Phrifysgol De Cymru fel Rheolwr Digwyddiadau Recriwtio, gan arwain ar ddarparu digwyddiadau israddedig ac ôl-raddedig. Cafodd ei ethol yn Gadeirydd HELOA Cymru ym mis Ionawr 2021.

Group Vice-Chair, Training & Partnerships / Is-Gadeirydd Grŵp, Hyfforddi

Katie Whitmore
Email / Ebost: katie.whitmore@southwales.ac.uk

Katie is part of the Schools and Colleges team at the University of South Wales, and has worked in Higher Education since 2018. Katie graduated from University of Sheffield with a BA (Hons) in 2011 and with a Master’s from Sheffield Hallam University in 2017, her subject specialisms are English Literature and Creative Writing. Katie worked at University College Birmingham, first as a Schools Liaison Officer and then as a Marketing Officer. As a member of the schools and colleges team at the University of South Wales, Katie works most closely with schools and colleges in the Midlands. Her role also includes Widening Participation as she is the key contact for supporting Care Experienced young people. Katie was elected to the role of Vice-Chair Training and Partnerships on the HELOA Wales Committee in April 2020.

Mae Katie yn rhan o’r Tîm Ysgolion a Cholegau ym Mhrifysgol De Cymru, ac mae hi wedi gweithio ym maes Addysg Uwch ers 2018. Graddiodd Katie o Brifysgol Sheffield gyda BA (Anrh) yn 2011 a gyda gradd Meistr o Brifysgol Sheffield Hallam yn 2017. Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yw ei harbenigeddau pwnc. Gweithiodd Katie yng Ngholeg Prifysgol Birmingham, yn gyntaf fel Swyddog Cyswllt Ysgolion ac yna fel Swyddog Marchnata. Fel aelod o’r tîm ysgolion a cholegau ym Mhrifysgol De Cymru, mae Katie yn gweithio yn bennaf gydag ysgolion a cholegau yng Nghanolbarth Lloegr. Mae ei rôl hefyd yn cynnwys Ehangu Cyfranogiad gan mai hi yw’r prif gyswllt ar gyfer cefnogi pobl ifanc sydd â phrofiad mewn gofal. Etholwyd Katie i rôl Is-gadeirydd Hyfforddiant a Phartneriaethau ar Bwyllgor HELOA Cymru ym mis Ebrill 2020.

Group Vice-Chair, Training & Partnerships / Is-Gadeirydd Grŵp, Hyfforddi

Katie Gamston, Cardiff Metropolitan University

Group Vice-Chair, Membership and Communications / Aelodaeth a Chyfathrebu

Lilly Wearden, Aberystwyth University
Email / Ebost: liw44@aber.ac.uk

Lily has worked in Higher Education since graduating from Lancaster University in 2018, with a degree in English Language and Creative Writing. She initially worked at Lancaster as a Student Recruitment Assistant, before moving on to work for Blackpool and the Fylde College in both FE and HE recruitment. During her time in this role she joined the North West HELOA Group Committee as VC Training and Partnerships where she was actively involved in HELOA pre-pandemic, and helped to organise a number of successful virtual events during. She has worked as a Student Recruitment Officer for Aberystwyth University since June 2020, and is based in the North West as a regional officer covering North England, Northern Ireland and the Republic of Ireland, and North East Wales. Since joining the HELOA Wales Group she has been keen to get back involved in committee life and was nominated as VC Membership and Communications in February 2021.

Mae Lily wedi gweithio ym maes Addysg Uwch ers graddio mewn Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Lancaster yn 2018. Gweithiodd yn wreiddiol yn Lancaster fel Cynorthwy-ydd Denu Myfyrwyr, cyn symud ymlaen i weithio i Goleg Blackpool and Fylde ym maes Recriwtio Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Yn ystod ei hamser yn y rôl yma ymunodd â Phwyllgor Grŵp HELOA y Gogledd-Orllewin fel Is-gadeirydd Hyfforddi a Phartneriaethau, lle’r oedd yn weithgar iawn gyda HELOA yn ystod y cyfnod cyn-bandemig, a threfnodd nifer o ddigwyddiadau rhithiol llwyddiannus yn ystod y cyfnod. Mae wedi gweithio fel Swyddog Denu Myfyrwyr gyda Phrifysgol Aberystwyth ers Mehefin 2020, ac mae wedi’i lleoli yn y Gogledd-Orllewin fel swyddog rhanbarthol sy’n gyfrifol am Ogledd Lloegr, Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth yr Iwerddon a Gogledd-Ddwyrain Cymru. Ers ymuno â Grŵp HELOA Cymru mae wedi bod yn awchu cael ymwneud yn fwy â phwyllgorau, ac fe’i henwebwyd yn Is-gadeirydd Aelodaeth a Chyfathrebu ym mis Chwefror 2021.