Home » Committee | Pwyllgor

Committee | Pwyllgor

Group Chair / Cadeirydd y Grŵp

Rebecca Bowen, University of South Wales / Prifysgol De Cymru
Email / Ebostrebecca.bowen@southwales.ac.uk
Phone: 01443 654 299

Rebecca has been a HELOA member since 2008. She graduated from Swansea University in 2007, and returned to the University in 2008 as the University’s Welsh-medium Development and Recruitment Officer. In 2012, she took up the post as Welsh-medium Schools and Colleges Liaison Officer at the University of Glamorgan (now, the University of South Wales), and became HELOA Wales Web and Publications Officer in 2013, where she oversaw the redevelopment of the group’s website, and established the HELOA Wales Twitter account. She was elected as HELOA Wales Chair in December 2017.

Mae Rebecca wedi bod yn aelod HELOA ers 2008. Graddiodd o Brifysgol Abertawe yn 2007, a daeth hi ‘nôl i’r Brifysgol yn 2008 ar ôl cael swydd fel Swyddog Recriwtio a Datblygu’r Gymraeg. Yn 2012, cafodd ei hapwyntio fel Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru, bellach), a daeth hi’n Swyddog We a Chyhoeddiadau HELOA Cymru yn 2013. Yn ystod ei chyfnod yn y rôl hwn, wnaeth hi arwain ar ail-ddatblygiad gwefan y grŵp, a sefydlodd cyfrif Trydar HELOA Cymru. Cafodd ei hethol fel Cadeirydd HELOA Cymru ym mis Rhagfyr 2017.

Group Vice-Chair (External Relations) / Is-gadeirydd y Grŵp, Cysylltiadau Allanol

Dewi Phillips, Aberystwyth University / Prifysgol Aberystwyth
Email / Ebost: dep@aber.ac.uk

Dewi has been a member of HELOA for 13 years. Having graduated in Law at Aberystwyth in 2004 he returned the following year to the post of Schools and Colleges Liaison Officer and has been part of the Schools and Colleges Liaison Team since then. He took up a part time seconded post of Marketing Officer for the School of Education and Lifelong Learning between 2009 and 2012 to provide leadership in marketing and recruitment in the context of the North and Mid Wales Centre for Teacher Education. He was elected as HELOA Wales Vice Chair for External Relations in 2015.

Mae Dewi wedi bod yn aelod o HELOA am 13 mlynedd. Wedi graddio yn y Gyfraith yn Aberystwyth yn 2004, fe wnaeth ddychwelyd y flwyddyn ar ôl hynny i’r rôl Swyddog Cyswllt ag Ysgolion a Cholegau ac mae wedi bod yn rhan o’r tîm Cyswllt ag Ysgolion a Cholegau ers hynny. Cymerodd swydd ar secondiad rhan amser fel Swyddog Marchnata i’r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes rhwng 2009 a 2012 i ddarparu arweiniad mewn marchnata a recriwtio ar gyfer Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru. Cafodd ei ethol fel Is-Gadeirydd Cysylltiadau Allanol HELOA Cymru yn 2015.

Group Vice-Chair, Training / Is-Gadeirydd Grŵp, Hyfforddi

Luned George, University of South Wales Trinity Saint David / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Email / Ebost:  l.george@uwtsd.ac.uk

Luned GeorgeLuned joined the University of Wales Trinity Saint David as a senior schools and colleges liaison officer in January 2015.  Prior to this, she worked as a project officer for the URDD and Menter Gorllewin Sir Gâr; encouraging young people to participate in Welsh language activities and training events. She graduated from UWIC (now Cardiff Metropolitan University) with BA (Hons) in Primary Education with QTS.  As vice chair training she has the responsibility of arranging relevant training for HELOA Wales members.

Ymunodd Luned â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fel uwch swyddog cyswllt ysgolion a cholegau yn Ionawr 2015.  Cyn hynny, gweithiodd fel swyddog project i’r URDD ac i Fenter Gorllewin Sir Gâr; gan hybu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg a cyfleoedd hyfforddiant i bobl ifanc. Graddiodd o APCC (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd) gyda BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC.  Fel is-gadeirydd hyfforddiant, Luned sydd yn gyfrifol am drefnu hyfforddiant addas ar gyfer aelodau HELOA Cymru.

Vice-Chair (Administration) / Is-Gadeirydd Grŵp (Gweinyddiaeth)

Alex Kennedy, University of South Wales / Prifysgol De Cymru
Email / Ebost: alexander.kennedy@southwales.ac.uk

Alex has worked for the University of South Wales’s UK Student Recruitment Team since 2013, having graduated from University of Glamorgan (now, the University of South Wales) in 2011. Prior to becoming a Student Recruitment Assistant, he worked as an elected officer in University of Glamorgan’s Students’ Union. His main duties include; supporting the HELOA Wales Chair in increasing engagement from member institutions, organising the joint HELOA Wales stand, administration of regional meetings and circulating information amongst HELOA Wales members. He was elected as HELOA Wales Vice-Chair (Administration) in February 2018.

Mae Alex wedi gweithio yn Nhîm Recriwtio Myfyrwyr y DU Prifysgol De Cymru ers 2013, a graddiodd o Brifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru, bellach) yn 2011. Cyn iddo ddechrau yn ei rôl fel Cynorthwyydd Recriwtio Myfyrwyr, gweithiodd fel swyddog etholedig yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Morgannwg. Mae ei brif ddyletswyddau yn cynnwys; cefnogi Cadeirydd HELOA Cymru i ennyn diddordeb gan aelodau sefydliadol, trefnu stondin ar y cyd HELOA Cymru, darparu gwasanaeth gweinyddol ar gyfer cyfarfodydd rhanbarthol a chylchredeg negeseuon ymhlith aelodau HELOA Cymru. Cafodd ei ethol fel Is-Gadeirydd (Gweinyddiaeth) HELOA Cymru ym mis Chwefror 2018.