Home » Committee | Pwyllgor

Committee | Pwyllgor

Group Chair / Cadeirydd y Grŵp

Llinos Angharad Williams, Bangor University 
Email / Ebost: l.a.williams@bangor.ac.uk

Llinos has worked in HE and been a member of HELOA since 2005. She graduated from Cardiff University with a degree in Law and initially worked as a Roadshow Facilitator for Aim Higher Wales before joining Bangor University on a Graduate Trainee Scheme. At the end of the two-year scheme, she became a Schools Liaison Officer mainly covering the North West of England until recently when she changed her role to become the Senior Wales Recruitment Officer. During her HELOA membership she has been VC Membership and Communications and the UCAS Working Group Representative for HELOA Wales.

Mae Llinos wedi gweithio mewn AU ac wedi bod yn aelod o HELOA ers 2005. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd gyda gradd yn y Gyfraith a gweithiodd i ddechrau fel Hwylusydd Sioeau Teithiol i Anelu’n Uwch Cymru cyn ymuno â Phrifysgol Bangor ar Gynllun Hyfforddeion Graddedig. Ar ddiwedd y cynllun dwy flynedd, daeth yn Swyddog Cyswllt Ysgolion yn gweithio yng Ngogledd Orllewin Lloegr yn bennaf tan yn ddiweddar pan newidiodd ei rôl i ddod yn Uwch Swyddog Recriwtio Cymru. Yn ystod ei haelodaeth HELOA mae hi wedi bod yn Is-Gadeirydd Aelodaeth a Chyfathrebu ac yn Gynrychiolydd Gweithgor UCAS ar gyfer HELOA Cymru.

 

Group Vice-Chair, Training & Partnerships / Is-Gadeirydd Grŵp, Hyfforddi

Currently Vacant

 

Group Vice-Chair, Training & Partnerships / Is-Gadeirydd Grŵp, Hyfforddi

Katie Gamston, Cardiff Metropolitan University

Group Vice-Chair, Membership and Communications / Aelodaeth a Chyfathrebu

Lilly Wearden, Aberystwyth University
Email / Ebost: liw44@aber.ac.uk

Lily has worked in Higher Education since graduating from Lancaster University in 2018, with a degree in English Language and Creative Writing. She initially worked at Lancaster as a Student Recruitment Assistant, before moving on to work for Blackpool and the Fylde College in both FE and HE recruitment. During her time in this role she joined the North West HELOA Group Committee as VC Training and Partnerships where she was actively involved in HELOA pre-pandemic, and helped to organise a number of successful virtual events during. She has worked as a Student Recruitment Officer for Aberystwyth University since June 2020, and is based in the North West as a regional officer covering North England, Northern Ireland and the Republic of Ireland, and North East Wales. Since joining the HELOA Wales Group she has been keen to get back involved in committee life and was nominated as VC Membership and Communications in February 2021.

Mae Lily wedi gweithio ym maes Addysg Uwch ers graddio mewn Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Lancaster yn 2018. Gweithiodd yn wreiddiol yn Lancaster fel Cynorthwy-ydd Denu Myfyrwyr, cyn symud ymlaen i weithio i Goleg Blackpool and Fylde ym maes Recriwtio Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Yn ystod ei hamser yn y rôl yma ymunodd â Phwyllgor Grŵp HELOA y Gogledd-Orllewin fel Is-gadeirydd Hyfforddi a Phartneriaethau, lle’r oedd yn weithgar iawn gyda HELOA yn ystod y cyfnod cyn-bandemig, a threfnodd nifer o ddigwyddiadau rhithiol llwyddiannus yn ystod y cyfnod. Mae wedi gweithio fel Swyddog Denu Myfyrwyr gyda Phrifysgol Aberystwyth ers Mehefin 2020, ac mae wedi’i lleoli yn y Gogledd-Orllewin fel swyddog rhanbarthol sy’n gyfrifol am Ogledd Lloegr, Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth yr Iwerddon a Gogledd-Ddwyrain Cymru. Ers ymuno â Grŵp HELOA Cymru mae wedi bod yn awchu cael ymwneud yn fwy â phwyllgorau, ac fe’i henwebwyd yn Is-gadeirydd Aelodaeth a Chyfathrebu ym mis Chwefror 2021.