Home » Committee | Pwyllgor

Committee | Pwyllgor

Group Chair / Cadeirydd y Grŵp

Steve Minney, Swansea University / Prifysgol Abertawe
Email / Ebost: s.n.minney@swansea.ac.uk

Steve-MinneySteve has been a HELOA member since 2000 and is Outreach Manager at Swansea University.  He has sat on various committees during his career including the UCAS/DfE Curriculum and Progression group (2009 to 2011), NQIS Advisory Board (2013 onwards), Welsh Baccalaureate HE Advisory Team (2002 to 2007), UCAS Tariff WBQ Expert Group (2009) and has spoken at national conferences on curriculum issues.  Steve has been an LEA governor at Morriston Comprehensive School since 2007 and became HELOA Wales Chair in January 2014.

Mae Steve wedi bod yn aelod o HELOA ers 2000 ac yn Rheolwr Allgymorth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae e wedi bod yn rhan o bwyllgorau amrywiol yn ystod ei yrfa, sy’n cynnwys Grŵp Cwricwlwm a Dilyniant UCAS/DfE (2009 i 2011), Bwrdd Ymgynghorol NQIS (2013 ymlaen), Tîm Ymgynghorol Addysg Uwch Bagloriaeth Cymru (2002 i 2007), Grŵp Arbenigwyr Tariff Bagloriaeth Cymru UCAS (2009) ac mae e wedi siarad mewn cynadleddau cenedlaethol ar faterion cwricwlwm. Mae Steve wedi bod yn llywodraethwr AALl yn Ysgol Gyfun Treforys ers 2007 a chafodd ei ethol yn gadeirydd HELOA Cymru yn Ionawr 2014.

Group Vice-Chair, External Relations / Is-gadeirydd y Grŵp, Cysylltiadau Allanol

Dewi Phillips, Aberystwyth University / Prifysgol Aberystwyth
Email / Ebost: dep@aber.ac.uk

Group Vice-Chair, Training / Is-Gadeirydd Grŵp, Hyfforddi

Luned George, University of South Wales Trinity Saint David / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Email / Ebost:  l.george@uwtsd.ac.uk

Luned GeorgeLuned joined the University of Wales Trinity Saint David as a senior schools and colleges liaison officer in January 2015.  Prior to this, she worked as a project officer for the URDD and Menter Gorllewin Sir Gâr; encouraging young people to participate in Welsh language activities and training events. She graduated from UWIC (now Cardiff Metropolitan University) with BA (Hons) in Primary Education with QTS.  As vice chair training she has the responsibility of arranging relevant training for HELOA Wales members.

Ymunodd Luned â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fel uwch swyddog cyswllt ysgolion a cholegau yn Ionawr 2015.  Cyn hynny, gweithiodd fel swyddog project i’r URDD ac i Fenter Gorllewin Sir Gâr; gan hybu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg a cyfleoedd hyfforddiant i bobl ifanc. Graddiodd o APCC (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd) gyda BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC.  Fel is-gadeirydd hyfforddiant, Luned sydd yn gyfrifol am drefnu hyfforddiant addas ar gyfer aelodau HELOA Cymru.

Group Secretary / Ysgrifennydd y Grŵp

James Kerr, Swansea University / Prifysgol Abertawe
Email / Ebost: j.a.kerr@swansea.ac.uk

James has worked for Swansea University’s Student Recruitment Office since 2011, having graduated from Swansea with a degree in History in 2010. His main duties include organising the joint HELOA Wales Study in Wales stand, administration of regional meetings and circulating information amongst HELOA Wales members.

Mae James wedi gweithio yn Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ers 2011, ar ôl iddo raddio o’r Brifysgol yn 2010 gyda gradd mewn Hanes. Mae ei brif gyfrifoldebau yn cynnwys trefnu stondin-ar-y-cyd Astudio yng Nghymru HELOA, trefniadau gweinyddol cyfarfodydd rhanbarthol a chylchredeg gwybodaeth berthnasol ymysg aelodau HELOA Cymru.

Group Treasurer / Trysorydd y Grŵp

Gemma Williamson, Swansea University / Prifysgol Abertawe
Email / Ebost: g.williamson@swansea.ac.uk

Gemma graduated with a degree in English and American Studies from Swansea University in 2005 and is due to complete a part-time Masters in Journalism later this year.  After a brief period of travelling and a temporary contract with PR agency, MGB PR, she joined Swansea University’s central Marketing department in early 2007, and gained experience of corporate communications, web development, admissions and alumni relations before joining the Student Recruitment team in March 2011.

Graddiodd Gemma gyda gradd mewn Astudiaethau Americanaidd a Saesneg o Brifysgol Abertawe yn 2005 ac mae hi ar fin gwblhau gradd Meistr rhan-amser mewn Newyddiaduraeth. Ar ôl cyfnod byr yn teithio ac yn gweithio dros dro i asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus MGB PR, ymunodd ag adran Marchnata ganolog Prifysgol Abertawe yn 2007, ac enillodd brofiad ym meysydd cyfathrebu corfforaethol, datblygiad gwe, mynediadau a chysylltiadau alumni, cyn iddi ymuno â’r tîm Recriwtio Myfyrwyr ym Mawrth 2011.

Group Web and Publications Officer / Swyddog We a Chyhoeddiadau’r Grŵp

Rebecca Bowen, University of South Wales / Prifysgol De Cymru
Email / Ebostrebecca.bowen@decymru.ac.uk

Rebecca graduated with a degree in Welsh from Swansea University in 2007, and returned to Swansea in 2008 as the University’s Welsh-medium Development and Recruitment Officer. In 2012, she took up the post as Welsh-medium Schools and Colleges Liaison Officer at the University of Glamorgan (now, the University of South Wales), and became HELOA Wales Web and Publications Officer in 2013.

Graddiodd Rebecca gyda gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Abertawe yn 2007, a daeth hi ‘nôl i Abertawe yn 2008 ar ôl cael swydd fel Swyddog Recriwtio a Datblygu’r Gymraeg. Yn 2012, cafodd ei hapwyntio fel Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru, bellach), a daeth hi’n Swyddog We a Chyhoeddiadau HELOA Cymru yn 2013.